หอสมุดกลาง
CD/DVD ประกอบหนังสือ ชั้น 3 โซน A3
ใช้เฉพาะภายในหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ
มุม Green library ชั้น 1 โซน B1
มุมคุณธรรม ชั้น 2 โซน A2
มุมเดโช สวนานนท์ ชั้น 1 โซน A1
มุมวารสาร ชั้น 1 โซน B1
มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์(SET) ชั้น 2 โซน B2
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น ชั้น 2 โซน A2
หนังสือสูญหาย
หนังสืออยู่ระหว่างซ่อมแซม ชั้น 3 โซน A3
หมวดวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ชั้น 1 โซน A1
หมวดหนังสือทั่วไป ชั้น 2 โซน A2
หมวดหนังสือทั่วไป ชั้น 2 โซน B2
หมวดหนังสือภาษาอังกฤษ ชั้น 1 โซน A1
ห้องเก็บหนังสือเก่า โซน A2 ชั้น 2
ห้องสมุดกฎหมาย ชั้น 2 โซน B2
ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ (ตำราหลัก) ชั้น 2 โซน A2
ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 โซน A2
ห้องสื่อโสตทัศน์/มัลติมีเดีย ชั้น 3 โซน A3
ห้องหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ชั้น 1 โซน B1
ห้องหนังสืออ้างอิง ชั้น 2 โซน B2
ห้องหนังสืออาเซียนศึกษา ชั้น 2 โซน A2
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ภาษา ห้อง Self-Access Learning Center
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ห้องสมุดธรรมโฆษณ์
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles