About us

กฎระเบียบยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 • 1. แสดงบัตรนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ / อาจารย์ / ข้าราชการ ทุกครั้งที่ยืม-คืนหนังสือ
 • 2. นักศึกษา ปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 7 เล่ม กำหนด 10 วัน
 • 3. นักศึกษา ปริญญาโทและป.บัณฑิต สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 10 เล่ม กำหนด 14 วัน
 • 4. นักศึกษา ปริญญาเอก สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 15 เล่ม กำหนด 14 วัน
 • 5. นักศึกษา กศ.บท. สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 7 เล่ม กำหนด 14 วัน
 • 6. เจ้าหน้าที่ และ ข้าราชการ สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 10 เล่ม กำหนด 30 วัน
 • 7. อาจารย์ สามารถยืมหนังสือได้จำนวน 20 เล่ม กำหนด 120 วัน
 • 8. หากหนังสือที่ยืมเกินกำหนดปรับวันละ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • 9. ผู้ไม่ส่งหนังสือตามกำหนดไม่มีสิทธิ์ยืม
 • 10. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมายืมหนังสือแทน
 • 11. ในกรณีที่ต้องการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ ผู้ใช้สามารถคืนหนังสือที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ (BookDrop) ซึ่งตั้งอยู่ ด้านหน้าหอสมุดฯ และให้ผู้ใช้มาติดต่อชำระค่าปรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนก่อนที่จะยืมหนังสือในครั้งต่อไป

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles